Philadelphia City Hall (ศาลาว่าการเมืองฟิลาเดลเฟีย)

Philadelphia City Hall (ศาลาว่าการเมืองฟิลาเดลเฟีย) คือ อาคารที่ทำการของเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา มีความสูง 548 ฟุต (167 เมตร) รวมถึงประติมากรรมของผู้ก่อตั้งเมืองวิลเลียม เพนส์ (Wi

Read more