Philadelphia City Hall (ศาลาว่าการเมืองฟิลาเดลเฟีย)

Philadelphia City Hall

Philadelphia City Hall (ศาลาว่าการเมืองฟิลาเดลเฟีย) คือ อาคารที่ทำการของเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา มีความสูง 548 ฟุต (167 เมตร) รวมถึงประติมากรรมของผู้ก่อตั้งเมืองวิลเลียม เพนส์ (William Penn) อยู่บนยอดอาคาร นับเป็นอาคารก่อสร้างด้วยอิฐที่สูงที่สุดในโลกหลังจากการพังทลายของยอดโมล แอนโทเนลเลียนา (Mole Antonelliana) ในเมืองตูริน อิตาลี เป็นผลให้มีการก่อสร้างใหม่ทำด้วยเหล็กและหิน น้ำหนักของอาคารจึงมีความทนทานจากหินแกรนิตและกำแพงอิฐ วัสดุภายนอกหลักคือ หินปูน หินแกรนิต และหินอ่อน

อาคารแห่งนี้เป็นอาคารที่อาศัยอยู่ได้ที่สูงที่สุดในโลก ตั้งแต่ ค.ศ. 1901–1908 และสูงที่สุดในรัฐเพนซิลวาเนีย จนกระทั่ง ค.ศ. 1932 มีการก่อสร้างอาคารกัฟทาวเวอร์ (Gulf tower) ในเมืองพิตต์สเบิร์ก (Pittsburgh) แต่ถึงกระนั้นอาคารแห่งนี้ยังคงสูงที่สุดในเมืองฟิลาเดลเฟีย จนกระทั่งการก่อสร้างอาคารวันลิเบอร์ตีเพลส (ค.ศ. 1984–1987) ในปัจจุบันศาลาว่าการเมืองฟิลาเดลเฟียเป็นอาคารที่สูงที่สุดอันดับ 16 ในรัฐเพนซิลวาเนีย

Philadelphia City Hall1  Philadelphia City Hall2.0