การคมนาคม

SEPTA เป็นระบบขนส่งมวลชนในตัวเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย SEPTA buses, trolleys, subways และ trains

PATCO เป็นระบบขนส่งมวลชนระหว่าง รัฐ New Jersey และ Pennsylvania ซึ่งเชื่อมต่อกับ NJ Transit ของ New Jersey ไปสู่เมืองหลวง Trenton, NJ และต่อไปยัง New York City, NY ได้

Amtrak เป็นระบบขนส่งมวลชนของรัฐบาลเป็นรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างรัฐซึ่งกระจายอยู่ทั้วทั้งประเทศอเมริกาซึ่งสามารถเดินทางไปได้ทั้ง Atlantic City, Washington DC, และ New York City ซึ่งสถานีของ Philadelphia ตั้งอยู่ที่ 30th Street Station หรือติดกับ Drexel University